KIRKOLLISKOKOUS – KYRKOMÖTET

på svenska

Kirkolliskokous akatemiatalossa 1898-1973

Kirkolliskokous, joka perustettiin vuoden 1869 kirkkolaissa kirkon ylimmäksi päättäväksi hallintoelimeksi, kokoontui yli seitsemän vuosikymmenen ajan Turun akatemiatalossa. Ensi kertaa Akatemiatalon juhlasaliin kokoonnuttiin syyskuun ensimmäisenä päivänä 1898. Aiemmat kokoukset oli pidetty Turun lyseon juhlasalissa. Vuoden 1973 jälkeen kirkolliskokous on pitänyt kokouspaikkanaan Turun kristillistä opistoa. Juhlasalin, jossa pidettiin kokouksen täysistunnot, lisäksi kirkolliskokous käytti valiokuntatyöskentelyssään tuomiokapitulin tiloja Akatemiatalon toisessa kerroksessa.

Kokouksia pidettiin aluksi joka kymmenes vuosi, kuukauden kerrallaan. Sittemmin kokoustahtia on nopeutettu ja akatemiatalossa pidettiin kaikkiaan 18 varsinaista ja 8 ylimääräistä kokousta. Osanottajina olivat itseoikeutettuina piispat sekä vaaleilla valitut pappis- ja maallikkoedustajat. Senaatilla, sittemmin valtioneuvostolla sekä oikeuslaitoksella oli myös edustuksensa kirkolliskokouksessa.

Puheenjohtajana toimi itseoikeutetusti arkkipiispa. Pisimpään heistä virassa toimi Gustaf Johansson (arkkipiispana 1899-1930), joka oli jo Kuopion piispana johtanut puhetta ensimmäisessä Akatemiatalon kokouksessa 1898 silloisen arkkipiispan T. T. Renvallin ollessa sairauden vuoksi estyneenä.

 

Kyrkomötet i Akademihuset

Kyrkomötet grundades år 1869 som kyrkans högsta beslutande administrativa organ. Det samman-trädde i flera årtionden i Akademihuset i Åbo. Första gången samlades man till plenum i solennitetssalen år 1898. Utskotten höll sina möten också i domkapitlets lokaler i husets andra våning. Sedan 1973 har kyrkomötet sammanträtt vid institutet Turun kristillinen opisto.

Sammanlagt hölls 18 ordinarie och 8 extraordinarie möten i Akademihuset. Deltagarna var biskoparna samt genom val utsedda präster och lekmannarepresentanter. Senaten, senare statsrådet, samt rättsväsendet hade också sina representanter. Ärkebiskopen fungerade som ordförande. Av dem är Gustaf Johansson den hittills långvarigaste (1899—1930).

Paluu sivun kirkolliskokous alkuun.